Unit Pentadbiran Am

Laman Web Jabatan Premier Sarawak

 

Pengurusan Kewangan Dan Akaun

18 Jan 2022

Perancangan dan pemantauan

 • Mengenalpasti isu, masalah dan keperluan dalam hal-hal berkaitan kewangan
 • Merancang dan memastikan perlaksanaan keseluruhan aktiviti-aktiviti sub-unit selaras dengan polisi, garis panduan dan peraturan yang telah ditetapkan
 • Memastikan unit-unit di bawah kawalan mematuhi segala peraturan yang ditetapkan oleh Arahan Perbendaharaan, Akta Acara Kewangan dan pekeliling-pekeliling
 • Menggubal polisi yang berkaitan dengan kewangan dan perakaunan yang dikeluarkan oleh jabatan
 • Merancang dan mengadakan bengkel dan dialog dengan pihak yang berkenaan yang berkaitan dengan isu-isu kewangan dan perakaunan
 • Berhubung dengan Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri dan Perbendaharaan Negeri mengenai isu-isu yang berkaitan dengan kewangan dan perakaunan
 • Membantu penyediaan kertas MMKN dalam isu-isu yang berkaitan dengan kewangan dan akaun
 • Merancang aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan latihan, naziran dan pemantauan
 • Membangun dan membuat penambahbaikan ke atas prosedur dan proses kerja dari masa ke semasa
 • Mengurus aktiviti pemeriksaan tahunan dan pemeriksaan mengejut
 • Memberi khidmat bimbingan, nasihat dan sokongan dalam hal-hal berkaitan akaun dan pengurusan kewangan kepada unit-unit di bawah kawalan
 • Mengurus peruntukan tambahan, viremen dan variasi
 • Menganggotai Jawatankuasa Pemeriksaan Belanjawan Tahunan
 • Membentang laporan berkaitan dengan kewangan dan perakaunan kepada pihak atasan
 • Menganggotai Jawatankuasa Tender dan Sebutharga
 •  

   Pegawai-pegawai Untuk Dihubungi: